Ponència ideològica

1. LA CRIDA LGBTI

La Crida LGBTI som una organització per l’alliberament sexual i de gènere i tenim com a objectiu la lluita contra el patriarcat, el capitalisme i l’LGBTI-fòbia en totes les seves manifestacions. Provenim de les experiències prèvies de Joves per l’Alliberament Gai i el Brot Bord i, des de l’estima a aquestes organitzacions, fem nostres els seus llegats i les seves lluites. Adoptem un funcionament assembleari i ens emmarquem en l’Esquerra Independentista, el moviment polític i social que lluita per l’alliberament nacional, de classe i de gènere del poble treballador català.

2. ALLIBERAMENT DE CLASSE

Lluitem contra el capitalisme, un sistema social d’explotació i dominació d’abast mundial basat en la propietat privada dels mitjans de producció, que genera acumulació de riquesa d’uns pocs, imperialisme, divisió en classes socials, esgotament dels recursos naturals, contaminació, consumisme, violència, etc. Es fonamenta en el patriarcat per tal d’assegurar les estructures de producció establertes i, pel que fa a les potencialment revolucionàries dissidències sexuals i de gènere, les assimila, els imposa pautes de comportament i consum i exclou tot el que qüestioni la norma.

3. ALLIBERAMENT NACIONAL

Lluitem per l’alliberament nacional dels Països Catalans, que implica la consecució i exercici dels drets polítics –inherents a tots els pobles del món– d’autodeterminació i d’autogovern des del poble treballador, sustentats en la consciència i voluntat política de ser-ho que tenen les seves habitants i fruit de promoure la intersecció i col·laboració de les diverses lluites per una societat més justa i igualitària sense discriminacions ni opressions. N’és indestriable la defensa de la llengua catalana i l’internacionalisme, això és, la solidaritat amb les altres nacions sotmeses als estats espanyol i francès i amb la resta de pobles del món. Apostem pel trencament amb els estats espanyol i francès i la independència de tot el territori nacional per assolir una república catalana socialista, feminista i lliure d’LGBTI-fòbia.

4. ALLIBERAMENT SEXUAL I DE GÈNERE

Lluitem contra el patriarcat o cisheteropatriarcat, el sistema social i econòmic en què els homes tenen autoritat suprema de les seves famílies, predominen en les posicions de poder i gaudeixen de privilegis (línies de descendència, autonomia personal en les relacions socials, participació en l’espai públic i polític, etc). Amb aquesta finalitat, es constitueix com a sistema d’opressió i control dels cossos, els afectes, la sexualitat i les cures mitjançant la imposició violenta del binarisme sexual, el masclisme i l’LGBTI-fòbia. Es caracteritza per la divisió sexual del treball, la naturalització del gènere, la visió exclusivament reproductiva de la sexualitat, la monogàmia i el poder adult o jerarquia familiar.

5. CONTRA L’LGBTI-FÒBIA

Lluitem per erradicar de la nostra societat el binarisme sexual, el masclisme i totes les conseqüències que té el patriarcat sobre el col·lectiu LGBTI, en especial:

L’heterosexisme o heteronormativitat, un règim social, polític i econòmic generat pel sistema cisheteropatriarcal, que imposa el matrimoni heterosexual monògam com a única organització social possible i que es basa exclusivament en les pràctiques sexuals heterosexuals. S’imposa mitjançant mecanismes mèdics, artístics, educatius, religiosos, jurídics, etc., i mitjançant diverses institucions que presenten l’heterosexualitat com a necessària per al funcionament de la societat i com a únic model vàlid de relació sexoafectiva i de parentesc.

La lesbofòbia, que és l’aversió o discriminació contra les dones lesbianes. Sol implicar odi, hostilitat, desaprovació o invisibilització envers les lesbianes. És una doble discriminació específica que pateixen les dones lesbianes com a resultat de dues discriminacions que pateixen directament: el masclisme –per ser dones en un món dominat pels homes– i l’homofòbia –per ser homosexuals en un món heteronormatiu i cisheteropatriarcal.

El monosexisme, que mitjançant la imposició de les opcions sexuals que impliquen atracció cap a un únic sexe-gènere (heterosexualitat i homosexualitat) com les úniques possibles, reforça el privilegi heterosexual i el binarisme, facilita l’opressió i discriminació de totes les altres opcions sexuals i es materialitza en la bifòbia, l’aversió a les persones bisexuals.

El cissexisme, resultat d’un sistema cisheteropatriarcal que imposa la ideologia segons la qual el gènere i el sexe estan intrínsecament lligats i es pot identificar, en base als genitals externs, el gènere de cadascú. Se’n deriva la transfòbia, totes les actituds d’odi, de rebuig o negatives d’altra mena envers les persones trans i tot el que s’hi relaciona, així com totes les formes de violència que el mateix sistema cissexista practica contra les persones trans.

La serofòbia, l’estigma i la discriminació basada en una por irracional i no fonamentada cap a les persones amb VIH, tot negant qualsevol tipus d’acostament a les persones que pateixen aquesta malaltia. Aquesta por no té cap justificació científica sobre la base del risc de transmissió del VIH a tercers.

La gerontofòbia, o discriminació i menyspreu continu, anormal i injustificat cap a la gent gran, encara més acusades quan aquestes mantenen relacions amb persones més joves. Es tracta d’un mal social molt comú en la nostra època, on els vells són relegats als asils i moltes vegades se’ls abandona a la seva sort, on s’associa la joventut amb la salut i la bellesa i, per oposició, la vellesa amb la malaltia i la decadència.

El sexili, el moviment migratori causat per la necessitat de persones LGBTI d’escapar dels seus llocs d’origen cap a llocs on el col·lectiu tingui una major acceptació social. Aquesta migració es pot produir a nivell internacional, buscant asil a un país on les persones LGBTI no siguin perseguides; o a nivell nacional, on es produeix una migració rural cap a les grans ciutats buscant l’anonimat, evitar la discriminació i tenir més possibilitats de relació amb altres persones LGBTI.

Vine a lluitar amb nosaltres: participa a la Crida LGBTI!